Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met De man met de zaag hierna te noemen DMMDZ. 1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met DMMDZ een overeenkomst aangaat zowel mondeling als schriftelijk. 1.3 Algemene voorwaarden zoals opgesteld door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door DMMDZ zijn aanvaard. 1.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken. 1.5 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden. 1.6 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden De man met de zaag.
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan DMMDZ mag uitgaan. 2.2 DMMDZ heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven en waarvan kan worden vastgesteld dat met door DMMDZ verstrekte gegevens en methodieken wordt gewerkt, op een vergoeding. Deze worden, indien op schrift gesteld, berekend als advieskosten.
3.1 Rechten van industriële en intellectuele eigendom Tenzij anders overeengekomen is, behoudt DMMDZ ook na verlening van de opdracht de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, foto’s, films, video’s, tekeningen, modellen, alle soorten digitale bestanden, programmatuur of offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
4.1 In het geval van een vrijblijvend aanbod is DMMDZ niet eerder gebonden aan haar aanbod dan na haar schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen een opdrachtbevestiging schriftelijk aan DMMDZ heeft bekend gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de opdracht juist weer te geven. 4.2 De datum van de schriftelijke bevestiging, dan wel indien van toepassing de feitelijke uitvoering door DMMDZ, zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden. 4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien DMMDZ deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. Zonder opgaaf van redenen blijft DMMDZ steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren. 4.4 In het geval DMMDZ voor de uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever met derden verplichtingen is aangegaan en de opdrachtgever zegt deze overeenkomst op, dan is de opdrachtgever in ieder geval verschuldigd te betalen aan DMMDZ alle kosten van de verplichtingen met voornoemde derde. 4.5 In het geval dat DMMDZ naar aanleiding van een overeenkomst geen verplichtingen met derden is aangegaan geldt bij opzegging/ontbinding door opdrachtgever minder dan zeven dagen voor uitvoering, dat opdrachtgever 60% van het totaalbedrag zoals vermeld in de opdrachtovereenkomst verschuldigd is aan DMMDZ voor winstderving en kosten.
5.1 Honorering Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de daarin genoemde prijzen voor beide partijen gedurende 90 dagen bindend, waarna prijzen door algemene loon- of marktprijswijzigingen aangepast kunnen worden. Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Zijn geen prijsafspraken gemaakt dan geschiedt de honorering volgens de door DMMDZ gehanteerde prijzen en normen. Alle opgegeven prijzen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. DMMDZ berekent de prijzen zoals overeengekomen of die op de dag der facturering bij haar gelden onverlet het feit dat op andere tijdstippen en in bijzondere omstandigheden, zoals bij stormschade, andere prijzen kunnen worden gehanteerd behoudens een nadere overeenkomst.
6.1 De levertijd is in beginsel zoals overeengekomen, maar kan door bijzondere of onvoorziene omstandigheden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen. 6.2 De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan DMMDZ dient te verstrekken, en eventueel overeengekomen aanbetalingen in bezit zijn van DMMDZ. 6.3 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat DMMDZ kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. DMMDZ is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht DMMDZ niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betalingen van facturen op te schorten of de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd DMMDZ schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. 6.4 DMMDZ staat in voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
7.1 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aan DMMDZ opgedragen werk geen vertraging ondervindt. DMMDZ kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of andere niet tijdige of niet volledige uitvoering van werken door derden tenzij dit schriftelijk is bepaald. DMMDZ kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
8.1 Opdrachtgever kan een schriftelijk verzoek indienen bij DMMDZ voor het opschorten van de werkzaamheden. De opschorting is geldig zodra DMMDZ de opschorting schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd heeft en er een nieuwe datum voor uitvoering is afgesproken. 8.2 Eenmalige opschorting door opdrachtgever brengt geen extra kosten met zich mee mits binnen tien dagen voor uitvoering gemeld. Bij herhaalde opschorting is de opdrachtgever 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst inclusief BTW verschuldigd. 8.3 Kosten, die door derden in verband met opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aan in rekening worden gebracht, dienen altijd door opdrachtgever volledig aan DMMDZ vergoed te worden.
9.1 De opdrachtgever is verplicht om DMMDZ omtrent de niet bij oppervlakkige bezichtiging waarneembare hoedanigheden van het (de) terrein(en), en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en de eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan. 9.2 Opdrachtgever is verplicht aan DMMDZ alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken (klic melding) en deze op de door DMMDZ aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens zonder gehoudenheid van DMMDZ om zich elders omtrent de juistheid van deze gegevens te doen informeren. 9.3 Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende duidelijke tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van DMMDZ. 9.4 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid van locaties voor de uitvoering door DMMDZ. 9.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen om de werkzaamheden uit te voeren.
10.1 Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door DMMDZ niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die DMMDZ bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden, heeft DMMDZ het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 10.2 Daarnaast heeft DMMDZ het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet inverzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 10.3 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst door elk der partijen ontbonden kan worden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbindingen geleden of te lijden schade. 10.4 Als DMMDZ haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten. 10.5 Indien er tijdens het werk of bij aanvang geconstateerd word dat er niet gewerkt kan worden doordat er eikenprossie rupsen of sporen daarvan aanwezig zijn op de werklocatie. Dan word het werk afgebroken. DMMDZ mag dan extra reistijd rekenen omdat het werk dan over meerderen dagen valt indien de sporen op een later tijdstip verwijderd zijn. 10.6 Als er een actief vogel nest in de boom (werklocatie) aanwezig is dient het werk stil gelegd te worden totdat het nest leeg is. Dmmdz mag dan extra reistijd rekenen omdat het werk dan over meerderen dagen valt.
11.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle afwijkingen van het overeengekomene, die noodzaken tot meer inspanningen voor de uitvoering door DMMDZ, waaronder ook de later genoemde extra opdrachten van opdrachtgever, overschrijding van geschatte hoeveelheden, afwijkingen door gewijzigde ontwerpen of onjuiste gegevens en inschattingen, afwijkende materialen of afwijkende werkwijzen door derden geleverd of uitgevoerd. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld. 11.2 Behoudens duidelijke afspraken in de overeenkomst is DMMDZ gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden het minderwerk, dat op haar eigen verzoek is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalbedrag. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis. 11.3 Verrekening van meerwerk en minderwerk kan door DMMDZ geschieden bij elke betalingstermijn. Bij de eindafrekening kan het verschil tussen meerwerk en minderwerk nimmer leiden tot meer dan 25% vermindering van het meerwerk ter dekking van de door DMMDZ gemaakte kosten van administratie en toezicht. 11.4 In geval van meerwerk dient opdrachtgever te accepteren dat de data van uitvoering en oplevering van het werk kunnen verschuiven en DMMDZ deze nieuwe data schriftelijk aan opdrachtgever kan mededelen.
12.1 De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. 12.2 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen waarop hetzij DMMDZ na de voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen. 12.3 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 8 dagen na oplevering zullen de oplevering en de betaling niet in de weg staan. 12.4 Bij onthouding van goedkeuring van het werk welke de oplevering in de weg staat, is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan DMMDZ onder opgave van redenen. Onthouding van goedkeuring door opdrachtgever aan een deel van het opgeleverde ontslaat opdrachtgever niet van de plicht tot tijdige betaling van een bedrag evenredig aan het wel goedgekeurde deel van het opgeleverde. 12.5 DMMDZ zal het werk opleveren binnen de overeengekomen oplevertermijn behoudens meerwerk of overmacht.
13.1 DMMDZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dan wel kan haar verplichtingen opschorten, indien DMMDZ in de nakoming wordt verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 13.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van DMMDZ te komen: werkstakingen, verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, natuurrampen, vorst, in gebreke blijven van leveranciers van DMMDZ, bijzondere weersomstandigheden, oorlog, oproer, overstromingen, zware stormen, stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid en gebrek aan grond-, hulp-, of brandstoffen.
14.1 Alle betalingen dienen te geschieden na aflevering van de goederen, dan wel, in gevallen van oplevering, na oplevering, dan wel bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, dan wel binnen de op het orderformulier of de factuur aangegeven betalingstermijn. 14.2 Betaling dient te geschieden aan en ten kantore van DMMDZ, dan wel via een aan te wijzen bank- of girorekening. 14.3 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. 14.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en heeft DMMDZ het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, 10% van het factuurbedrag aan rente te berekenen over de periode vanaf de uiterste betaaldatum tot de datum van aanmaning of ontvangst van betaling. 14.5 Is met betrekking tot een bepaalde transactie betaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet, of niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag direct opeisbaar. 14.6 Wanneer DMMDZ door niet tijdige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hier aan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever. 14.7 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is DMMDZ gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een (bepaalde) levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Voor alle schade door DMMDZ geleden als gevolg van niet tijdige betaling, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk. 14.8 DMMDZ is gerechtigd een gehele vooruit betaling of andersoortige zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs alvorens de overeenkomst te beginnen of voort te zetten. 14.9 In het geval van een opdracht voor een bedrag boven de 2000, euro inclusief BTW geldt een aanbetaling van 25%; Bij een bedrag boven de 4000,euro inclusief BTW geldt een aanbetaling van 50%; bij een bedrag boven de euro 6000, inclusief BTW geldt een aanbetaling van 75%. Voornoemde aanbetalingen dienen te zijn gedaan uiterlijk 8 dagen voor de geplande werkzaamheden of te verrichten diensten.
15.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien niet binnen 5 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij DMMDZ terzake schriftelijk heeft geklaagd. 15.2 Alle klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
16.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is DMMDZ slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag waartoe DMMDZ verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: 16.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is DMMDZ slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 16.3 DMMDZ is in geen geval aansprakelijk: a. Voor vergoeding van bedrijfsschade. b. Voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan DMMDZ toegewezen kan worden (b.v. het verkeerd neervallen van een boom en de daaruit voortvloeiende schade). c. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, niet zijnde in dienst bij DMMDZ, waaraan de opdracht is verstrekt, tenzij nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 16.4 De door DMMDZ te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien op de bovenstaande bepaling geen beroep kan worden gedaan dan zal de door DMMDZ te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de overeenkomst door DMMDZ aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen. Indien de overeenkomst een deelovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door DMMDZ aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. 16.5 Opdrachtgever vrijwaart DMMDZ voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de opdracht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van DMMDZ of haar medewerkers. 16.6 In geval van onrechmatige daad van DMMDZ, of een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is DMMDZ aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze ontstaan is door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen DMMDZ verzekerd is, dan wel schade waartoe men gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn, behoudens andersluidende wettekst of rechtspraak. 16.7 Opdrachtgever dient binnen een week na kennisname van de schade of moment dat zij redelijkerwijze de schade had moeten ontdekken schriftelijk de schade te melden aan DMMDZ.
17.1 Onverminderd het bepaalde in punt 4 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door DMMDZ aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd/ontbonden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.
18. Eigendomsvoorbehoud 18.1 DMMDZ behoudt zich de eigendom van geleverde zaken tot dat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 19. Garantie 19.1 DMMDZ Geeft 2 maanden garantie op het aanleggen van een tuin (met uitzondering van ) Stormschade, Schade door water overlast, Natuur producten. 20. Beschadiging materialen 20.1Indien, tijdens het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden, een klim-/vanglijn door toedoen van de andere partij beschadigd, dan zorgt deze partij er hoe dan ook voor dat de factuur van de nieuwe klim-/vanglijn wordt voldaan.

De man met de zaag

 

Bedankt voor het bezoeken van onze site

Voor meer informatie of foto’s click op de social icons en volg ons daar!

Open chat
Heeft u een vraag? Click hier
Hallo! Hoe kan ik u helpen?